PakistanWool     Chceš-li poslat zprávu, prosím, přihlaš se nebo se zaregistruj.


Blue_box_foot_inner
Petr Chán

Petr Chán > PakistanWool

Zdravím, chci se zeptat jak dlouhý je přívesek na krk z lapis lazuli, který zde prodáváte (http://www.bio.cz/p/17120/nahrdelnik-lapis-lazuli-pakistan/). Díky za odpověď!
http://www.bio.cz/p/17120/nahrdelnik-lapis-lazuli-pakistan/ NÁHRDELNÍK LAPIS LAZULI - Pakistán
NÁHRDELNÍK LAPIS LAZULI

4. 04. 2015 23:05 |

Comments_arrow
Icon_heartLíbí se mi   
   Toto se líbí Lesní zahrada pod Medníkem 

Okomentoval/a příspěvek uživatele/ky Diviška Oulická.
PakistanWool si přidal do oblíbených uživatele/ku Kamila Tichá.
PakistanWool si přidal do oblíbených uživatele/ku Lesní zahrada pod Medníkem.
PakistanWool

PakistanWool

hand made blankets from wool...

18. 06. 2013 12:09 |

Comments_arrow
Icon_heartLíbí se mi   
   Toto se líbí Lesní zahrada pod Medníkem 

PakistanWool
PakistanWool přidal nové fotografie.
87987a43305aa0be45ea4c72f0a6f187475cb633_thumb 90c3ea7a74fc95d0db83686469b932fddd14c4df_thumb Da12fb04450f51c60f68e70b2c31b644f3aba179_thumb 3c275d4cc1601972f90ecc6fd4098e7ea15d0e64_thumb 5977cd8cdc14b104f60c27bba8416533cbabd904_thumb 17e509517e312fbeceb5cd6eb7d8f45e415bbd40_thumb C74e6f75532aafd8dc9cc62a63e251d22863c650_thumb 7ddbb475085b0ee48e1a81420ed3c77b64fab836_thumb 5f80ec6815f5a93e29d5d581c6813e95f33e48d2_thumb 35dddd8658d69f2d6f2b83b2fa708ead1bca7a9f_thumb B0b400941f05632a2fb23fcb27382ea69c3c0b9c_thumb B97f0abecc65504fe39bde1936d8ef0f8d12357c_thumb 902da841f3d65be8ce0706c610ca3cff56739dea_thumb F05b6cffa2bf1b04a03a5d28975255d30ce4e8ab_thumb 97495b51da37e0c6db85189d3d4bd1c87abab964_thumb F21cfb344ae1125bd8949b66f5a85647530e509e_thumb Ec81dce913d6695306cc5989d3aa0a40b9fe6c3f_thumb 69811624483ce384a18d2279dfc59e28c7cddd12_thumb 633dac7f08c34572fc5ff0a48192bef4f8e4764e_thumb Daee0738c3ecfcec540b3e33240923aa487be58e_thumb Acb991d5fdc9a88ab0ddd61fa83d3ef7cb354bb9_thumb Aa91e33cc105404af01b63ddfff5d7fff29afd9f_thumb 47ae376c1a70d941caea1e1db7c37e7c9bc4a95c_thumb 2f35c7b3d778737f4012e50fc21ace7b5bbfa76b_thumb Dcae6e0753c3d651aec47e191bf331872b4affbf_thumb D1187c54e796f8463c5fe246c696e409e117417c_thumb B90d0eacc7580aeced44e74b9ae14c65a4754968_thumb C1c1e1c70f28d7cc74eed7441808065f686c42f6_thumb 23f5f4078767378667a377c0882b8621e06a82e4_thumb D05a5fdf015f2b5791f1e4a546ad61741b47fe40_thumb
PakistanWool

PakistanWool

Odkaz na Facebook
http://www.facebook.com/media/set/?set=vb.178561032176887

12. 04. 2013 13:42 |

Comments_arrow
PakistanWool získal nový bod za zboží.
Uživateli PakistanWool se líbí zboží uživatele/ky Cesta dřeva.
24191_thumb

informace


PakistanWool

Chrudim

Organisation_avatar_small organizace / firma


zaměření organizace:


Životní prostředí, rozvoj regionů a ochrana zvířat

Děti, mladí a rodina

Pomoc sociálně znevýhodněným

Kultura, umění a památky

Volný čas a amatérský sport

fotky zobraz vše


Ae56830e9f06ce25e2caf5a30b41c932c459ac48_thumbProfilové album
79 fotografií


87987a43305aa0be45ea4c72f0a6f187475cb633_thumbDeky od Amjada
73 fotografiíoblíbenci (1) všichni