OBCHODNÍ PODMÍNKY provozu a užívání internetových stránek www.Bio.cz společnosti Organic Society, s.r.o., sídlem Praha 10, Charkovská 129/29, PSČ 101 001. Vymezení pojmů

Pojmy s velkým počátečním písmenem, v jednotném i množném čísle, mají pro účely těchto Obchodních podmínek význam uvedený dále v tomto ustanovení:

„Portál“ znamená internetové stránky www.bio.cz provozované Provozovatelem, jež představují komunitní, informační a obchodní internetový portál, který umožňuje uživatelům prodávat a nakupovat produkty a služby, a to za podmínek stanovených Smlouvou a Obchodními podmínkami;

„Kupující“ znamená Uživatele, který se registroval na Portálu bez vyplnění části registrace umožňující prodej;

„Obchodní podmínky“ znamená Obchodní podmínky Provozovatele pro provoz a užívání Portálu upravující zejména vzájemná práva a povinnosti mezi Uživateli a Provozovatelem vznikající při provozu a užívání Portálu;

„Provozovatel“ znamená společnost Organic Society s.r.o., sídlem Praha 10, Charkovská 129/29, PSČ 101 00;

„Prodejce“ znamená Uživatele, který se registroval na Portálu včetně registrace umožňující prodej v souladu s Obchodními podmínkami a uzavřel s Provozovatelem Smlouvu;

„Smlouva znamená smlouvu o užívání služeb společnosti Organic Society s.r.o., uzavřenou mezi Prodejcem a Provozovatelem;

„Uživatel“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která navštíví Portál a užívá služby Provozovatele v souvislosti s Portálem;

„Uživatelské rozhraní“ znamená webové rozhraní na Portálu, jehož prostřednictvím Uživatel zejména spravuje svůj Uživatelský účet a komunikuje s ostatními Uživateli Portálu;

„Uživatelský účet“ znamená účet Uživatele vytvořený Provozovatelem po úspěšné registraci Uživatele na Portálu, umožňující po přihlášení přes Uživatelské rozhraní buď vystavit prodávané zboží či služby v případě registrace Prodejce či nakupovat nabízené zboží nebo služby v případě registrace Kupujícího;

„Sazebník“ je ceník za služby Provozovatele v souvislosti s provozem Portálu, zveřejňovaný Provozovatelem na Portálu.

2. Všeobecné informace

 1. 2.1. Obchodní podmínky
  1. 2.1.1. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživateli, jakož i další povinnosti Uživatelů při vyžívání služeb Provozovatele poskytovaných v souvislosti s provozem Portálu.
  2. 2.1.2. Uživatel je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami, přičemž registrací na Portálu nebo jiným užíváním (např. prohlížením, vkládáním příspěvků do diskuzí apod.) Portálu Uživatel neodvolatelně souhlasí s Podmínkami a zavazuje se řídit veškerými pravidly a povinnostmi z nich vyplývajícími.
  3. 2.1.3. Pokud nejsou vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Prodejcem ve Smlouvě výslovně upravena jinak, řídí se Obchodními podmínkami.
 2. 2.2. Portál
  1. 2.2.1. Portál představuje komunitní, informační a obchodní internetový portál specializovaný na zprostředkování prodeje zejména ekologicky šetrných výrobků a služeb od jejich výrobců či poskytovatelů přímo koncovým spotřebitelům a vyváření komunitní sociální sítě zaměřené na tematiku.
  2. 2.2.2. Provozovatel není prodávající, výrobce ani distributor prodávaného zboží nebo služeb, ale pouze umožňuje Prodejcům uskutečnit obchod s Kupujícími za podmínek a pravidel stanovených těmito Obchodními podmínkami.
 3. 2.3. Ochrana práv Provozovatele
  1. 2.3.1. Autorská práva
   1. 2.3.1.1. Provozovatel je držitelem majetkových práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve vztahu ke všem částem Portálu, s výjimkou textů příspěvků Uživatelů, jakožto autorskému dílu, a to zejména ke grafice, multimediálnímu obsahu, jakož i k zdrojovému kódu softwarových aplikací, které tvoří součást Portálu. Užití jakékoliv části Portálu (zejména jeho grafické podoby, multimediálního obsahu, zdrojového kódů atd. s výjimkou textů příspěvků Uživatelů) je možné jen s výslovným svolením Provozovatele.
   2. 2.3.1.2. V případě neoprávněného užití jakékoliv části Portálu bez souhlasu Provozovatele je Provozovatel oprávněn použít veškerých prostředků na ochranu svých oprávněných zájmů v souladu s autorským zákonem, tj. zejména právo domáhat se zdržení se zásahů do autorského práva a odstranění zásahů, právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.
  2. 2.3.2. Odpovědnost za obsah
   1. 2.3.2.1. Provozovatel neodpovídá za aktuálnost, přesnost a věcnou správnost informací zveřejněných na Portálu. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez dalšího měnit obsah takto zveřejněných informací.
   2. 2.3.2.2. Provozovatel neodpovídá za obsah jakýchkoli jiných internetových prezentací, které neprovozuje a na něž pouze umožňuje přístup prostřednictvím odkazů na Portálu, ani za obsah jakýchkoli částí Portálu, jenž je vytvářen Uživateli, tj. zejména za obsah příspěvků Uživatelů, za obsah, popisy a fotografie vystaveného zboží a za obsah reklamy či jiné propagace, která je umísťována na Portálu třetími osobami.
   3. 2.3.2.3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv odstranit jakoukoli součást obsahu Portálu, která je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně jinak ohrožuje veřejný pořádek nebo svým obsahem neodpovídá oprávněným zájmům Provozovatele. Jedná se zejména o takový obsah, který je klamavý nebo nepravdivý, má charakter spamu nebo nijak nesouvisí se zaměřením Portálu nebo který hanobí národ nebo jazyk, etnickou skupinu nebo rasu nebo obsah který veřejně propaguje násilí nebo jiné protiprávní jednání nebo podněcuje k nenávisti k vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.
  3. 2.3.3. Odpovědnost při prodeji
   1. 2.3.3.1 Vzhledem k tomu, že Provozovatel není prodávající, výrobce ani distributor prodávaného zboží nebo služeb, ale pouze umožňuje Prodejcům uskutečnit obchod s Kupujícími, není odpovědný za jakost, původ, legalitu zboží, nebo upotřebitelnost k účelu, k němuž je zboží dle Prodejce určeno. Rovněž nenese odpovědnost za dodání nebo platbu zboží či služeb. Právní vztah v souvislosti s prodejem a koupí zboží či služeb existuje v souladu s zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, výlučně mezi Prodejci a Kupujícími.
   2. 2.3.3.2 Provozovatel neručí Uživatelům za splnění povinností jiných Uživatelů v souvislosti s transakcemi na Portálu.

3. Podmínky užívání

 1. 3.1. Obecné podmínky užívání
  1. 3.1.1. Uživatelé jsou povinni při užívání služeb Provozovatele a realizaci jednotlivých transakcí dodržovat pravidla a podmínky stanovené Obchodními podmínkami, řídit se platnými právními předpisy, jednat v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku.
  2. 3.1.2. Uživatelé jsou povinni chovat se tak, aby nebylo jakkoli poškozováno dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů. Uživatelé jsou dále povinni počínat si tak, aby nedocházelo k vzniku škod na majetku Provozovatele nebo třetích osob v souvislosti s provozem Portálu.
  3. 3.1.3. Uživatel není oprávněn zejména:
   1. 3.1.3.1. zasahovat jakýmkoliv způsobem do obsahu či technických parametrů Portálu bez souhlasu Provozovatele;
   2. 3.1.3.2. porušovat zabezpečení Portálu;
   3. 3.1.3.3. bránit jiným Uživatelům v užívání Portálu;
   4. 3.1.3.4. užít Portál k rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv a hoaxů;
   5. 3.1.3.5. zanést na Portál viry či jakékoli jiné nebezpečné či škodlivé programy;
   6. 3.1.3.6. vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na Uživatelský účet jiných Uživatelů;
   7. 3.1.3.7. pokoušet se získat přístup k těm součástem Portálu, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti;
   8. 3.1.3.8. zveřejňovat na Portálu jakýkoliv obsah nebo obrázky s obsahem, který je v rozporu s právním řádem České republiky nebo dobrými mravy, zejména který hanobí některý národ nebo jazyk, etnickou skupinu nebo rasu, nebo který veřejně podněcuje k nenávisti k vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod;
   9. 3.1.3.9. zveřejňovat na Portálu texty nebo obrázky s pornografickým obsahem.
  4. 3.1.4. V případě, že Uživatel poruší své povinnosti při užívání Portálu, je Provozovatel oprávněn znemožnit mu přístup na Portál, odstranit jakoukoli závadnou součást obsahu Portálu, která je důsledkem porušení povinností Uživatele dle čl. 3 Obchodních podmínek.
  5. 3.1.5. Využívat služby Provozovatele, tj. zejména nabízet zboží či služby, prodávat a nakupovat na Portálu mohou zaregistrované (i) fyzické osoby starší 18 let s plnou způsobilostí k právním úkonům nebo (ii) právnické osoby platně založené a existující podle českého nebo jiného právního řádu.
  6. 3.1.6. Podmínkou užívání služeb Provozovatele v souvislosti s Portálem je úspěšná registrace Uživatele na Portálu v souladu s čl. 3.2. Obchodních podmínek a uzavření Smlouvy v případě registrace Prodejce.
  7. 3.1.7. Uživatelům registrací nevzniká právní nárok na užívání Portálu nebo jiných služeb Provozovatele. Provozovatel má právo Uživateli bez udání důvodů zamezit přístup na Portál, nepovolit registraci na Portálu nebo bez náhrady zrušit registraci Uživatele.
  8. 3.1.8. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel neodpovídá Uživateli za škodu nebo ušlý zisk v souvislosti s přerušením nebo ukončením provozu Portálu. Provozovatel rovněž neodpovídá za zneužití třetí osobou, ztrátu nebo zničení dat vytvořených Uživatelem v Uživatelském účtu nebo v jakékoliv souvislosti s jeho aktivitami na Portálu. Uživatel je povinen veškerá taková data chránit a zálohovat, tak aby v maximální možné míře předcházel eventuálním škodám.
 2. 3.2. Registrace
  1. 3.2.1. Základní registrace – registrace kupujícího
   1. 3.2.1.1. Jestliže má Uživatel zájem nakupovat zboží, účastnit se diskusí, přidávat příspěvky do sekce „blog“ a využívat dalších služeb a možností Portálu, registruje se na Portálu v režimu registrace „chci být bio“ v případě registrace fyzické osoby nebo „chceme být bio“ v případě registrace právnické osoby.
   2. 3.2.1.2. Uživatel, který je Právnickou osobou si zvolí typ registrace jako „biofarmář“, „farmář v přechodu“, „farmář“ nebo „organizace/firma“.
    1. 3.2.1.2.1 Jako biofarmář se Uživatel registruje v případě, že provozuje rostlinnou nebo živočišnou výrobu s platnou certifikací "bio" udělenou některou z agentur pověřených Ministerstvem zemědělství ČR.
    2. 3.2.1.2.2 Jako farmář v přechodu se Uživatel registruje v případě, že provozuje rostlinnou nebo živočišnou výrobu, požádal o certifikaci "bio" a má status "farmář v přechodném období"
    3. 3.2.1.2.3 Jako farmář se Uživatel registruje v případě, že provozuje rostlinnou nebo živočišnou výrobu, nemůže doložit "bio" certifikaci a nenachází se v režimu v "farmář v přechodném období", ale jeho výrobky jsou však v mnoha ohledech ekohospodaření odpovídající.
    4. 3.2.1.2.4 Jako organizace/firma se Uživatel registruje v případě, že chce prodávat výrobky nebo služby, které nesouvisí s rostlinnou nebo živočišnou výrobou, nebo takové výrobky či služby sám nevyrábí či neposkytuje.
   3. 3.2.1.3. Po úspěšné registraci v jednom z uvedených režimů získá Uživatel přístup k Uživatelskému účtu a získává status Kupujícího. Kupující je za podmínek a pravidel stanovených Obchodními podmínkami oprávněn na Portálu nakupovat zboží od Prodejců a využívat další služby a možnosti Portálu.
   4. 3.2.1.4. Vzájemná práva a povinnosti mezi Kupujícím a Provozovatelem jsou upravena výhradně těmito Obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy.
  2. 3.2.2. Registrace umožňující prodej
   1. 3.2.2.1. Jestliže má Kupující zájem na Portálu prodávat zboží, rozšíří svou registraci v Uživatelském účtu v sekci „Můj účet“ zvolením možnosti „Stát se prodejcem“.
   2. 3.2.2.2. Součástí registrace umožňující prodej je uzavření Smlouvy, jejíž předmětem je zejména úprava provize za služby Provozovatele, úprava pravidel vyúčtování provizí a úprava dalších vzájemných práv a povinností při prodeji zboží na Portálu.
   3. 3.2.2.3. Při registraci umožňující prodej vyplní Prodejce v Uživatelském účtu zejména fakturační údaje, bankovní spojení, způsob plateb a doručení a sazbu DPH, je-li pro něj relevantní.
   4. 3.2.2.4. Registrací umožňující prodej získá Prodejce přístup k rozšířenému Uživatelskému rozhraní, kde vkládá a spravuje své nabídky na Portálu a spravuje objednávky od ostatních Uživatelů.
   5. 3.2.2.5. Po úspěšné registraci je Prodejce za podmínek a pravidel stanovených Smlouvou a Obchodními podmínkami oprávněn vystavit zboží k prodeji a realizovat transakce s Kupujícími.
  3. 3.2.3. Zrušení registrace
   1. 3.2.3.1 Uživatel je oprávněn svojí registraci kdykoliv zrušit. Zrušením registrace ztrácí Uživatel možnost plně využívat služeb Provozovatele. K zrušení registrace dojde elektronickou formou, kterou Portál nabízí přímo v uživatelském rozhraní. Jestliže se však Uživatel aktivně účastní transakcí s jinými Uživateli, registrace bude zrušena až po vypořádání těchto transakcí. V případě registrace Prodejce se okamžikem zrušení registrace vymažou veškeré nabídky Prodejce.
 3. 3.3. Nákup zboží
  1. 3.3.1. Kupující nakupuje zboží v obchodním centrum Portál od Prodejců pod svým jménem a příjmením.
  2. 3.3.2. Nákup se uskuteční vložením vybraného zboží do košíku, vyplněním doručovací, případně fakturační adresy a završením nákupního procesu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“.
  3. 3.3.3. Platba a doprava zboží
   1. 3.3.3.1. Platbu zboží je možné uskutečnit prostřednictvím dobírky, bankovního převodu nebo on-line platebními systémem PayPal.
   2. 3.3.3.2. Po nákupu zboží je Kupující vyzván e-mailem k úhradě objednaného zboží.
   3. 3.3.3.3. Doprava zboží je zajišťována Prodejcem až po přijetí celé částky za objednané zboží a náklady na jeho dopravu.
  4. 3.3.4. Odpovědnost
   1. 3.3.4.1. Kupující bere na vědomí, že Provozovatel není prodejcem zboží a nenese tudíž jakoukoliv odpovědnost ve vztahu k tomuto zboží.
  5. 3.3.5. Provize a poplatky
   1. 3.3.5.1. Registrace Uživatelů, jakož i vystavení zboží Prodejci nebo nákup zboží Kupujícími je zcela zdarma. zcela zdarma.
 4. 3.4. Prodej zboží
  1. 3.4.1. Povolené zboží
   1. 3.4.1.1. Na Portálu je vzhledem k jeho zaměření povoleno nabízet a prodávat zejména, produkty z farem certifikovaných “bio”, nebo dodržujících zásady ekologického zemědělství, výrobky s bio certifikací, výrobky s označením “ekologicky šetrný výrobek” nebo tzv. výrobky „Fair Trade“ výrobky, zaručují výrobcům v rozvojových zemích spravedlivý podíl z prodejní ceny, vlastnoruční výrobky Uživatelů, zemědělské produkty vypěstované Uživateli, pro něž není zemědělství hlavní výdělečnou činností apod.
  2. 3.4.2. Zakázané zboží
   1. 3.4.2.1. Na Portálu je zakázáno nabízet a prodávat zejména zboží nebo služby, které nesouvisí s bio nebo eko zaměřením Portálu, a které jsou v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy nebo Obchodními podmínkami, a dále zboží nebo služby související se zbraněmi, drogami, cigaretami, léky, zákonem zakázanými látkami, výrobky obsahující toxické látky, pesticidy, insekticidy, umělými hnojivy, pornografií nebo erotikou. Seznam výrobků nebo služeb může být Provozovatelem upřesněn na Portále a bez dalšího měněn.
   2. 3.4.2.2. Provozovatel si vyhrazuje právo vyhodnotit jakékoliv zboží v nabídce jako nevyhovující těmto Podmínkám a bez udání důvodu jej z nabídky smazat.
  3. 3.4.3. Pravidla vystavení zboží
   1. 3.4.3.1. Prodejci prodávají zboží v obchodním centru Portálu vystavením zboží prostřednictvím Uživatelského rozhraní ve svém Uživatelském účtu.
   2. 3.4.3.2. Při vystavování zboží je Prodejce povinen uvést úplné a pravdivé údaje o zboží, dále vybere kategorii zboží a uvede zejména cenu, popis zboží, případně fotografie, bio certifikáty atd.
   3. 3.4.3.3. Vystavení zboží, popis zboží, jakož i fotografie zboží nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat autorská práva Provozovatele, ani třetí osoby, musí být v souladu s těmito Obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy. V opačném případě má Provozovatel právo bez upozornění vystavené zboží smazat.
  4. 3.4.4. Cena zboží
   1. 3.4.4.1. Cenu za zboží určuje Prodejce ve svém při vystavení zboží prostřednictvím svého uživatelského účtu.
   2. 3.4.4.2. Cena zboží uváděná na Portálu je vždy včetně DPH. K ceně zboží jsou připočítány náklady na jeho dopravu Kupujícímu, tak jak jsou tyto náklady specifikovány v nabídce Prodejce.
  5. 3.4.5. Vlastní prodej zboží
   1. 3.4.5.1. O přijetí objednávky od Kupujících je Prodejce informován prostřednictvím Uživatelského rozhraní a e-mailu uvedeného při registraci.
   2. 3.4.5.2. Komunikace mezi Prodejcem a Kupujícím může probíhat výhradně prostřednictvím Uživatelského rozhraní. Prodejce nesmí v rámci prodeje svého zboží na Portálu přímo či nepřímo odkazovat na vlastní či jiné stránky, nebo internetové stránky nabízející online prodej zboží nebo služeb.
  6. 3.4.6. Provize a poplatky
   1. 3.4.6.1. Prodejce je povinen z každého uskutečněného prodeje zaplatit Provozovateli provizi ve výši jak je stanovena v aktuálním Sazebníku Provozovatele, volně přístupném v Uživatelském účtu Prodejce. Provize je Prodejcům fakturována měsíčně zpětně za předcházející měsíc, se splatností faktury 14 dní od data vystavení.
   2. 3.4.7. Odpovědnost prodávajícího
    1. 3.4.7.1. Prodejce odpovídá za případné právní nebo jiné vady za zboží v souladu s příslušnými právními předpisy a Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost vyplývající z právního vztahu mezi Prodáváními a Kupujícími.
    2. 3.4.7.2. Prodejce je odpovědný za případné autorskoprávní nároky třetích osob ve vztahu k jím vystavenému zboží.

4. Sankce

 1. 4.1. Zrušení registrace a přístupu na Portál
  1. 4.1.1.Provozovatel si vyhrazuje právo bez dalšího zrušit registraci a zamezit přístupu Uživatele na Portál i bez udání důvodu, zejména jestliže Uživatel poruší pravidla stanovená v Obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě, dostane-li se do prodlení s úhradou do poplatků za poskytnuté služby Provozovatele spojené s Portálem nebo jinak zasáhne do oprávněných zájmů Provozovatele.
  2. 4.1.2.Uživatel nemá v případě zrušení registrace nebo zamezení přístupu právo náhradu škody nebo ušlého zisku.
 2. 4.2. Náhrada škody
  1. 4.2.1 Jestliže Uživatel poruší povinnosti stanové Obchodními podmínkami nebo Smlouvou a Provozovateli vznikne tímto jednáním škoda, bude Provozovatel v souladu s občanským zákoníkem požadovat po Uživateli kompenzaci za takto vzniklou škodu, resp. ušlý zisk a smluvní pokutu dle čl. 4.3 níže.
 3. 4.3. Smluvní pokuty
  1. 4.3.1. V případě, že se Prodejce dostane do prodlení platbou za služby Provozovatele, je povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.
  2. 4.3.2. Jestliže Uživatel závažným způsobem poruší své povinnosti vyplývající z Obchodních podmínek nebo ze Smlouvy, je povinen Provozovateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení svých povinností. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

5. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

 1. 5.1. Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb Provozovatele. E-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Takto zaslaný e-mail splňuje veškeré podmínky zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. a zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu - spam. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může Uživatel projevit oznámením Provozovateli elektronicky ve svém Uživatelském rozhraní.. V případě, že Provozovatel zjistí, nebo mu bude oznámeno a prokazatelně doloženo, že došlo k zneužití cizí e-mailové adresy při registraci do služeb Portálu, odstraní Provozovatel tento e-mail ze své databáze. Uživatel bere na vědomí, že nedílnou součástí Portálu je reklama inzerentů a nelze ji považovat za nevyžádanou nebo požadovat její odstranění.

6. Ochrana osobních údajů

 1. 6.1. Přístup na Portál může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních a jiných kontaktních údajů Uživatele.
 2. 6.2. Uživatel registrací na Portálu poskytuje Provozovateli své osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, IČ, DIČ, telefonní číslo, bankovní spojení, předmět podnikání. Uživatel tím zároveň ve smyslu zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů Provozovatelem ve výše uvedeném rozsahu. Tyto osobní údaje Uživatele budou Provozovatelem použity výhradně za účelem poskytování služeb na Portálu, k plnění zákonných povinností a ochrany práv a zájmů Provozovatele chráněných zákonem, nabídky služeb Provozovatele a zasílání obchodních sdělení týkajících se činnosti Provozovatele. Uživatel souhlasí s tím, aby mu Provozovatel zasílal obchodní informace na jeho emailovou adresu v souladu s § 7, odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Provozovatel je oprávněn přechovávat stanovený rozsah osobních údajů na dobu 20 let ode dne udělení tohoto souhlasu. Pokud nebude toto období prodlouženo, a to na základě souhlasu vyjádřeným na Portálu, je Provozovatel povinen zlikvidovat veškeré osobní údaje Uživatele k vypršení uvedené lhůty. Uživatel je informován, že je oprávněn kdykoli a zdarma odvolat svůj souhlas tímto udělený Provozovateli, a to zrušením registrace na Portálu. Provozovatel je povinen zlikvidovat osobní údaje Uživatele kdykoliv v případě, že o to Uživatel požádá ještě před vypršením dohodnuté doby. V takovém případě je Provozovatel povinen zlikvidovat osobní údaje v průběhu 15 dní od obdržení příslušné písemné žádosti. Uživatel tímto zároveň potvrzuje, že disponuje právem přístupu k osobním údajům a dalšími právy obsaženými zejména v ustanoveních § 12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů.

7. Svolení k užití fotografií a příspěvků dle autorského zákona

 1. 7.1. Umístí-li Uživatel na Portál v souvislosti s jejich dovoleným užitím v elektronické podobě jakékoli materiály, které jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (zejména autorské texty, fotografie, kresby, obrázky apod.) (dále jen „příspěvky“), uděluje tímto Uživatel Provozovateli svolení k užití takových autorských děl zejména jejich publikováním v materiálech Provozovatele, jejich zpřístupněním prostřednictvím internetu na Portálu a dále jejich umístěním v tiskových inzerátech, na plakátech, billboardech, letácích a podobných reklamních materiálech v rámci reklamních, marketingových či propagačních akcí či kampaní Provozovatele, včetně práva k poskytnutí všech těchto výše uvedených oprávnění zcela nebo zčásti třetí osobě.
 2. 7.2. V případě, že příspěvky budou zachycovat osobnostní atributy Uživatele nebo jakékoli třetí osoby (zejména podobizny, obrazové snímky, obrazové, zvukové a zvukově – obrazové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy apod.), uděluje Uživatel Provozovateli svolení s užitím takových osobnostních atributů.
 3. 7.3. Veškerá oprávnění dle článku 7 těchto Obchodních podmínek uděluje Uživatel Provozovateli bez nároku na jakoukoli odměnu či dodatečnou odměnu, pro území celého světa, na dobu dvaceti let bez dalších omezení.
 4. 7.4. Tím, že Uživatel umístí své příspěvky na Portál, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout Provozovateli veškerá práva zmíněná výše v tomto článku Obchodních podmínek a že nikdo nemá k těmto příspěvkům jakákoli práva, která by v tom Uživatelovi bránila.
 5. 7.5. Pokud se toto prohlášení Uživatele ukáže být nepravdivým, je Provozovatel oprávněn požadovat po Uživateli náhradu veškeré škody a veškerých nákladů způsobených tím, že Provozovatel prohlášení Uživatele za pravdivé považoval a použil příspěvky tak, jak je uvedeno výše.
 6. 7.6. Provozovatel si vyhrazuje právo příspěvky nepoužít a z Portálu odstranit, a to zejména v případě, že příspěvky budou v rozporu s povinnostmi Uživatele nebo pravidly užívání dle těchto Obchodních podmínek.

8. Závěrečná ustanovení

 1. 8.1. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem uvedeným níže jako „Datum vydání“. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit Obchodní podmínky, přičemž Provozovatel v takovém případě oznámí změnu Obchodních podmínek Uživatelům nejméně týden přede dnem nabytí jejich účinnosti a uveřejní nové znění Obchodních podmínek na Portálu. Pokud Uživatel do nabytí účinnosti změny Obchodních podmínek nevysloví písemný nesouhlas s novým zněním Obchodních podmínek, platí, že se Uživatel s novým zněním Obchodních podmínek řádně seznámil, akceptuje ho a zavazuje se nové znění Obchodních podmínek dodržovat. V případě, že Uživatel neakceptuje nové znění Obchodních podmínek, není oprávněn užívat služeb Provozovatele v souvislosti s provozem Portálu.
 2. 8.2. Jestliže by některé ustanovení Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.
 3. 8.3. Právní vztahy vznikající mezi Provozovatelem a Uživateli se vždy řídí právním řádem České republiky. Práva neupravená těmito Obchodními podmínkami se řídí zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.
 4. 8.4. Všechny spory vznikající z právních vztahů mezi Provozovatelem a Uživateli, včetně Smlouvy a v souvislosti s ní, která se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a podle jeho Řádu a Pravidel. Jazykem rozhodčího řízení bude český jazyk.


Datum vydání: 25.10.2010